Accountant of boekhouder?

Accountant of boekhouder?

Het belangrijkste is dat u een goed gevoel hebt bij uw persoonlijke adviseur. Maar wat zijn nu de objectieve verschillen tussen een accountant en een boekhouder c.q. administratiekantoor?

Opleiding

Om een boekhoud- of administratiekantoor te beginnen is geen opleiding en ervaring verplicht. Iedereen kan hiermee beginnen. Accountant is een beschermde titel die pas mag worden gevoerd als een langdurig opleidingstraject succesvol is afgerond. Het betreft een hbo-opleiding, waarin zowel vakkennis als praktijk moet worden opgedaan in een professionele omgeving.

Up to date kennis

Om de kwaliteit van de werkzaamheden en advisering van een accountant hoog te houden is hij verplicht om jaarlijks minimaal 40 uur permanente educatie te volgen. De laatste jaren is het toezicht en de controle hierop aanzienlijk verscherpt. Dit heeft er toe geleid dat een aantal beroepsbeoefenaars de titel accountant niet meer mogen gebruiken, omdat ze hun vakkennis niet up to date hebben gehouden. Administratiekantoren kennen deze verplichting niet.

Gedragsregels

Alle accountants zijn verplicht zich te houden aan door de beroepsgroep opgestelde gedrags- en beroepsregels. Deze zijn vastgelegd in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountant (VGBA). Het betreft de fundamentele beginselen: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Deze gedragscode gaat veel verder dan de wettelijke bepalingen en zijn bedoeld om de belangen van de klant en ons beroep te waarborgen. Een boekhouder of administratiekantoor is enkel gehouden aan de wettelijke bepalingen.

Klachten

Een accountant is verplicht lid van hun beroepsgroep NBA die tuchtrecht hanteert. Klachten over werkzaamheden die uw accountant voor u heeft verricht, kunt u melden bij de beroepsgroep. De accountant zal zich moeten verantwoorden en er kunnen strafmaatregelen worden opgelegd.

Een boekhouder c.q. administratiekantoor kent geen tuchtrecht.
Bij klachten zal u hiervoor naar de rechter moeten.
EN accountancy heeft als onderdeel van het kwaliteitssysteem een klachtenprocedure. In geval de klant een klacht heeft en niet tevreden is met de geboden oplossing door EN accountancy kan er contact op worden genomen met Adri Jacobs. Hij zal dan als mediator optreden om samen met de klant en EN accountancy tot een oplossing te komen. U kunt de heer Adri Jacobs
bereiken via info@a3jaccountants.nl

Waarneming en aansprakelijkheid

Een accountantskantoor is verplicht om ervoor te zorgen dat o.a. bij ziekte of overlijden het kantoor wordt voorgezet. Tevens is een accountant verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hiermee is de klant verzekerd van de continuteit van de dienstverlening. Deze verplichtingen gelden niet voor een boekhouder of administratiekantoor.

Vragen?